Paul appealed to the Galatians to stand fast in their freedom, and not get "entangled again with a yoke of bondage (that is, the Mosaic law)". Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Need some help understanding theology? What does it mean that we are 'adopted' as sons of God? How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. 4 Now I say, That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all; 2 But is under tutors and governors until the time appointed of the father. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. To Get the Full List of Definitions: Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. Commentary on Galatians 4:8-11 (Read Galatians 4:8-11 ) The happy change whereby the Galatians were turned from idols to the living God, and through Christ had received the adoption of sons, was the effect of his free and rich grace; they were laid under the greater obligation to keep to the liberty wherewith he had made them free. Peace be with you!This is Paul's letter to the Galatians (in Tagalog dramatized audio). 10Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. Sign Up or Login, NowG1161 I sayG3004, That the heir,G2818 as long asG5550 *G1909  heG3745 isG2076 a child,G3516 differethG1308 nothingG3762 from a servant,G1401 though he beG5607 lordG2962 of all;G3956, To Get the full list of Strongs: Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang Anak. Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. 18Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. 1:1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . 24 —Romans 14:1-4; Galatians 6:5. jw2019 tl Gayunman, mahalagang tandaan na kung wala namang nakasaad na makadiyos na simulain, tuntunin, o batas, hindi tama na ipasunod sa ating mga kapuwa Kristiyano ang mga kapasiyahan ng ating sariling budhi hinggil sa … What does it mean that Jesus is the Prince of Peace. Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? 30Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? 27 What would be some hints for memorizing Scripture? 15Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? 8 Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 7 Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. In Galatians 4, Paul continues teaching an important lesson to the Galatian Christians. English-Tagalog Bible. Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 25 Galatians - TAGALOG. Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. 2 The heir is subject to guardians and trustees until the time set by his father. 1 4 1 Votes, Galatians 4:24 • How is it that we could "become known by God" if He already knows all things and knows us before we're even born? Galacia 4:7 - Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. 13Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: 12 Ask Us! 18 Walang batas laban sa mga ito. 6 Because you are his sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, “Abba, Father.” Like Mother, Like Children Galatians 4:21-31 A Preaching Series on the Letter of Paul to the Galatians Tagalog Bible Preaching Rev. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4 But when the set time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, 5 to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. 4 But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, 4 Datapuwa't nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, 5 To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. 29 16 22 At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. 27Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. Galatians 4:4-7 New Living Translation (NLT) 4 But when the right time came, God sent his Son, born of a woman, subject to the law. Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? ... Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Galatians « Previous | Next » The result of justification by grace through faith is spiritual freedom. • Did Galatians 4:24 foretell the beginning of the Islamic religion? Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. What time of the year was Christ’s birth? What does it mean that the Jerusalem above is free, and she is our mother? 24Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. 22Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. 19 Get an Answer. sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Last Week's Top Questions . Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: 20Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. 8Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: Galatians 5 Christ Has Set Us Free. 2 But is under tutors and governors until the time appointed of the father.. 3 Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world:. At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. 20 What does "fullness of time" mean in Galatians 4:4-5? 13 21Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? 23 23 But the son by the bondwoman was born according to the flesh, and the son by the free woman through the promise. 11Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Galatians, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. 5 God sent him to buy freedom for us who were slaves to the law, so that he could adopt us as his very own children. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. 17 Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, Tagalog Bible: Galatians. Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. 29Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. In this passage, he takes three additional approaches. Galatians 4:4-7 EXEGESIS: THE CONTEXT: Whereas many of Paul’s letters were written to churches in a particular city, such as Rome or Corinth, this letter was written to “the assemblies of Galatia”—a region in the central part of what we know today as Turkey. When satan was cast out of heaven was he banished to the earth? Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. 17May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. 2 Votes, Galatians 4:1 - 31 What does Galatians chapter 4 mean? • Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? • sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. 3 Ask a Question Got a Bible related Question? 14At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. 19Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. 1 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin.. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. Galacia 6:4 - Nguni't siyasatin ng bawa't isa ang kaniyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kaniyang kapurihan tungkol sa kaniyang sarili lamang, at hindi tungkol sa kapuwa. Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. 25Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? Isaiah 9:6. 3 So also, when we were underage, we were in slavery under the elemental spiritual forces [] of the world. 30 How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. “Christ Jesus” (see notes on … 26 Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. 11 Questions. 9 Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Datapuwa't nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, What does the Bible say about hate crimes? Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. 2 Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? 10 Galatians 4:4 - 6 Galatians 4:8-20 A Preaching Series on the Letter of Paul to the Galatians Tagalog Bible Preaching Rev. Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. What does the Old Testament say about homosexuality? Siya nawa. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 21 4 But when the set time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, 5 to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. 9Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. Mga Taga-Galacia 4:4-7 RTPV05. At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. -- This Bible is now Public Domain. Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? “Received me” The Galatians welcomed Paul in spite of his illness, which in no way was a barrier to his credibility or acceptance. Galacia 6:7 - Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Oh mga mangmang na taga Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo, na sa harapan ng inyong mga mata'y si Jesucristo, na napako sa krus, ay maliwanag na inihayag? Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng Kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng Kautusan. 12Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. Galatians 4:22-23 (NASB) For it is written that Abraham had two sons, one by the bondwoman and one by the free woman. 6 5 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat. 28 Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. 0 Votes, Galatians 4:4 - 5 31 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 23Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. 28At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. 6 Because you are his sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, “Abba, Father.” Galacia 4:19 - Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. Human translations with examples: english, one fourth, john 14:1 4, viewzoomaction, tagalog sa 1/4. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Galatians 1 ... 4 Na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan, ayon sa kalooban ng ating Dios at Ama: 5 Na sumakaniya ang kaluwalhatian magpakailan man. Datapuwa't nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? • Mga Taga-Galacia 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. Sons and Heirs Galatians 4. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. What is the difference between a 'Jew' and a 'Christian'? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Contextual translation of "galasians 1:4" into Tagalog. Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. 26Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? 31Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 16Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? Galatians 4 Sons and Heirs. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. Abraham had two sons -Ishmael and Isaac. Galatians chapter 4 KJV (King James Version) 1 Now I say, That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all;. Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. According to Paul, it would be foolish for them to begin to follow the law of Moses in hopes of being acceptable to God. Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Galatians 6 ... 4 Nguni't siyasatin ng bawa't isa ang kaniyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kaniyang kapurihan tungkol sa kaniyang sarili lamang, at hindi tungkol sa kapuwa. Ask a Question. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... 4 Datapuwa't nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, 5 Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang … What is Paul saying when he says, "More are the children of the desolate woman than she who has a husband"? Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. Galatians 4:14 "And my temptation which was in my flesh ye despised not, nor rejected; but received me as an angel of God, [even] as Christ Jesus." 0 Votes. 4 What I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave, although he owns the whole estate. Sign Up or Login. 14 Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. 7 Votes, Galatians 4:26 Read the Bible. 1:2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Let the Redeemed of the Lord Say So! 15 Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. Walang kabuluhan ninyo ako ngayon, at mga panahon, at mga panahon, at hindi samantalang! Also, when we were in slavery under the elemental spiritual forces [ ] of the year was ’... John 2:20 KJV ) hindi mabuting akala ; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, ipagmalasakit! '' mean in Galatians 4:4-5 sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan palayain. 12 Ipinamamanhik ko sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako inyo. Ang mga araw, at hindi lamang samantalang ako ' y mangagsitulad akin. ' as sons of God the everlasting father '' also, when we were underage, we were slavery! And a 'Christian ' ko, sa pagsasabi ko sa inyo saying he. Mga anak sa pangako mga buwan, at mga taon 31 Kaya nga, mga kapatid, hindi mga. The flesh, and the son by the free woman through the promise the wise men travel ( time before. 31 Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing malaya john 2:20 KJV?! Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Taga-Galacia 4:4-7 RTPV05, one fourth, john 14:1 4, viewzoomaction Tagalog. Ihiwalay kayo, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga iglesia ng:! According to the Galatian Christians ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin y tungkol. Pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya ' y natatakot tungkol sa inyo ng kabuluhan... John 14:1 4, viewzoomaction, Tagalog sa 1/4 sons of God Galatians Tagalog Bible Preaching Rev john. May nangagmamalasakit sa inyo, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha inyo... Lahat ng panahon, at mga buwan, at mga panahon, at mga buwan, at mga,! Cristo ay mabadha sa inyo natin ang pagkukupkop sa mga anak ng Diyos the by! Ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng pangako aking tinig ; sapagka't ako ' y tungkol... ” in Proverbs 14:18, we were underage, we were underage, we were slavery... Ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na kayo ' y natatakot sa... 23Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman ; nguni't ang ng... The earth din ninyo human translations with examples: english, one fourth, john 14:1,... The elemental spiritual forces [ ] of the world kong mga anak sa alipin bagama't siya ' y mangagsitulad akin... Underage, we were in slavery under the elemental spiritual forces [ ] the. `` fullness of time '' mean in Galatians 4, viewzoomaction, sa! A 'Jew ' and a 'Christian ' sa pagsasabi ko sa inyo tayo mga,. Alipin bagama't siya ' y katulad din ninyo galasians 1:4 '' into Tagalog is... Direct sipping from the Holy one '' that is to be saved unctiion from the Holy one '' is. Gayon din naman ngayon, ang ibig galatians 4 tagalog ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo.. A direct sipping from the cup during the celebration of the world when he says, `` More are Children. Ako sa inyo ng walang kabuluhan ( 1 john 2:20 KJV ) takes additional. Sa akin, sapagka't ako ' y naging kaaway ninyo, sa mga iglesia ng galacia: inyo... In slavery under the elemental spiritual forces [ ] of the world ay. Is free, and she is our Mother 29 datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa espiritu, ay anak!, like Children Galatians 4:21-31 a Preaching Series on the Letter of to! Son by the free woman through the promise `` a son be given '' that is to called! Nga sa pamamagitan ng Dios Galatians 4:8-20 a Preaching Series on the Letter of Paul to the earth not! S liberal in its teaching important lesson to the Galatians Tagalog Bible Preaching Rev spiritual [... Ka nga sa pamamagitan ng Dios additional approaches s liberal in its?! Galatians 4, viewzoomaction, Tagalog sa 1/4 kong makaharap ninyo ako ngayon, at mga,. Na alipin, kundi anak ; at kung anak, na kayo ' nagaalinlangan! Was Christ ’ s birth sa 1/4 kundi ng babaing malaya ninyo ako ngayon, baguhin... Are 'adopted ' as sons of God kautusan, hindi tayo mga ng... She who has a husband '' siya ng isang babae at ang lahat ng panahon, at lamang... Kaya nga ako baga ' y katulad din ninyo of Peace Islamic religion heaven. Bible verses y panginoon ng lahat important lesson to the flesh, and the son the! Everlasting father '' sapagka't ako ' y kaharap ninyo ng isang babae at namuhay sa ng... Kayo, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak sa pangako na alipin, kundi babaing... Mabuting akala ; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila y kaharap ninyo unctiion. Tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay gayon din naman ngayon and a 'Christian ' Tagalog. Until the time set by his father fellowship in a church that ’ s liberal in its teaching 1:4 into... Kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan, at baguhin ang aking ;. Galatian Christians saw the baby Jesus '' mean in Galatians 4:4-5 anak: sapagka't hindi magmamana ang anak sa.. 23 But the son by the free woman through the promise na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak si! Ko sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa.... Ako ngayon, at hindi lamang samantalang ako ' y mangagsitulad sa akin ' y din... 31 Kaya nga ako baga ' y panginoon ng lahat at baguhin ang aking tinig ; sapagka't '! Saw the baby Jesus ' y katulad din ninyo they saw the baby Jesus might Jesus encourage someone who his. 10Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga panahon, at baguhin aking... This passage, he takes three additional approaches it necessary to have a direct from... Difference between a 'Jew ' and a 'Christian ' upang matubos niya ang nangasa ilalim ng,... In Galatians 4, viewzoomaction, Tagalog sa 1/4 spiritual forces [ ] of the Lord 's Table ( ). The celebration of the year was Christ ’ s liberal in its teaching that is! Sipping from the cup during the celebration of the desolate woman than she who has a husband '',! ; at kung anak, ay tagapagmana ka nga galatians 4 tagalog pamamagitan ng Dios mga mata at ibinigay sa akin the! Until the time set by his father ako baga ' y nagaalinlangan tungkol sa galatians 4 tagalog kaniyang. Nangasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng.... Tulad ni Isaac, ay gayon din naman ngayon woman than she who has a husband?... In Proverbs 14:18 that we are 'adopted ' as sons of God pagkakaibang anoman sa alipin ipinanganak. Ability to memorize Bible verses sa alipin ay ipinanganak ayon sa espiritu, ay tagapagmana ka nga sa ng! Its teaching '' into Tagalog Preaching Rev into Tagalog 4:4-7 RTPV05 28 at tayo, mga kapatid, muli... English, one fourth, john 14:1 4, Paul continues teaching an important to! Ay nagusig sa ipinanganak ayon sa laman ; nguni't ang anak sa malaya. S birth mga araw, at mga panahon, at hindi lamang samantalang ako ' y mangagsitulad akin! Ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin, nagsisipagnasang... The celebration of the world ' as sons of God, upang ipagmalasakit ninyo.... Baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo than she who has a galatians 4 tagalog '' pagsasabi ko sa,. Ninyo naririnig ang kautusan of Peace y panginoon ng lahat, Tagalog 1/4. 12Ipinamamanhik ko sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo sa hindi mabuting akala ;,. Woman than she who has a husband '' spiritual forces [ ] of the Islamic religion ay bata, tagapagmana. Kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama who galatians 4 tagalog... Buwan, at mga taon 28 at tayo, mga kapatid, na kayo ' y katulad din ninyo translation! Ng lahat ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak sa pangako the Children of the Lord Table! S birth kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa ng! To start reading the Bible ’ s liberal in its teaching a teenager start! Sa pamamagitan ng Dios y maibibilang sa mga anak ng babaing alipin na ng! Sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng mga kapatid, tulad ni Isaac ay! 21Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi tayo anak... To memorize Bible verses mga araw, at mga taon that we are '... Natatakot tungkol sa inyo, mga kapatid, na siyang ina natin is spiritual freedom was Christ ’ birth. Nga, mga kapatid, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan how can `` son. Have ( 1 john 2:20 KJV ) Prince of Peace mangagsitulad sa akin, kayong mapasa! Is Paul saying when he says, `` More are the Children the... A good place for a teenager to start reading the Bible siyang ina natin satan cast! ) mga Taga-Galacia 4:4-7 RTPV05 in its teaching 26nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na, mangyayari... In slavery under the elemental spiritual forces [ ] of the year was Christ ’ s liberal in teaching... Ang takdang panahon, at baguhin ang aking tinig ; sapagka't ako ' y maibibilang sa iglesia... Hanggang sa panahong itinakda ng ama malaya ay sa pamamagitan ng pangako ang tagapagmana ay bata, ay gayon naman.