10 Do not yield to fear, for I am always near. Matapos silang magkaroon ng sapat na panahon para magbasa at magtalakayan, itanong: VERSE 1. Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa at alamin ang mga dahilan kung bakit hinahadlangan tayo ng kasalanan na maging katulad ng Ama sa Langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan. 801 W Frye Road, Chandler, AZ, 85225 Phone: (602) 428-3212 Fil-Am Fellowship Sabbath: Sabbath Schools: 09:30-10:45am Worship Service: 11:00-12:00 Noon 41:10. Never turn your gaze from me,[a] for I am your faithful God. Isaiah 41:10. Para makapanatiling panatag sa kabila ng mga problema, pinili ng tapat at maingat na alipin ang Isaias 41:10 bilang taunang teksto para sa 2019, “Huwag kang mag-alala, dahil ako ang Diyos mo.” Bulay-bulayin ang katiyakang iyan. Kahit na isinulat ito para sa tapat na mga Judio na naging bihag sa Babilonya, iningatan ng Diyos na Jehova ang kaniyang salita sa Isaias 41:10 para patibayin ang kaniyang mga mananamba sa ngayon. Keil and Delitzsch Biblical Commentary on the Old Testament. (isinalin sa Tagalog ni Angelo Palo, Oktubre 2011) Ang dakilang layunin ng tao, lalo na yung mananampalataya kay Kristo, ay upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. “Be silent before me, you islands! (opens new window). Isaiah 41:10 says, Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Talaga Bang Mapalulugdan Natin ang Diyos. 12. 2. Kaya makakatiyak sila na anuman ang mangyari, kikilos ang Diyos para sa kanila.—Awit 118:6; Roma 8:32; Hebreo 13:6. 6 Jehova ang personal na pangalan ng Diyos.—Awit 83:18. KASUNDUAN SA PAGGAMIT Without a doubt, this is a verse that was given to bring peace to those who love the Lord. The proof adduced by Jehovah of His own deity closes here. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation) 1. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang 1 Nephi 10:21, at ipabasa sa isa pa ang Moises 6:57, at sa isa pa ang Alma 41:10–11. 3. Inilarawan niya rito kung ano ang gagawin niya kapag may nangangailangan ng tulong: iniaabot niya ang kanang kamay niya sa kanila para itayo sila.—Isaias 41:13. [b]    I will hold you firmly with my victorious right hand.’, The Passion Translation®. May Malubha Akong Sakit—Makakatulong ba ang Bibliya? “Huwag kang matakot pagkat ako’y sumasaiyo, huwag manlupaypay pagkat Diyos mo ako; bibigyan kita ng lakas at tutulungan, aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katarungan.”—Isaias 41:10, Biblia ng Sambayanang Pilipino. Isaiah Chapter 40 Prophecies of Comfort 1. Ginagamit ng Diyos ang kaniyang Salita, ang Bibliya, para palakasin at tulungan ang mga mananamba niya. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, I & II Timothy: Letters from Heaven By the Apostle Paul, TPT Compact New Testament with Psalms, Proverbs and Song of Songs, 2020 Edition--imitation leather, brown, TPT Compact New Testament with Psalms, Proverbs and Song of Songs--imitation leather, fuscia, TPT Compact New Testament with Psalms, Proverbs and Song of Songs--imitation leather, brown, TPT Large-Print New Testament with Psalms, Proverbs and Song of Songs, 2020 Edition--imitation leather, black, The Passion Translation (TPT): New Testament with Psalms, Proverbs, and Song of Songs - 2nd edition, imitation leather, purple. Nakikita niya ang mga pinagdaraanan nila at nakikinig siya sa mga panalangin nila, kaya parang kasama na rin nila si Jehova.—Awit 34:15; 1 Pedro 3:12. FOR I AM WITH THEE This is the reason why we should not be afraid. First 30-days on us! Answer: “Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God” (Philippians 4:6). “Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos.” (1 Corinto 10:31). Question: "What is the meaning of Philippians 4:6?" Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the NEW NIV Study Bible Notes, Fully Revised Edition. [I … “Huwag kang matakot, dahil kasama mo ako. Basahin ang Isaias kabanata 41, pati na ang mga talababa at cross-reference. Ipaliwanag na pagkatapos nilang magbasa, kailangan nilang ituro sa kanilang kapartner ang nabasa nila. Palalakasin ka nito na harapin ang mga hamong darating. I will infuse you with my strength    and help you in every situation. “Papatibayin kita, oo, tutulungan kita, talagang aalalayan kita sa pamamagitan ng matuwid kong kanang kamay.” Inulit ni Jehova ang iisang ideya sa tatlong paraan para idiin na talagang tutulungan niya sila. Tagalog Bible: Isaiah. Inihula ni Jehova na bago sila palayain, may mababalitaan sila na paparating na isang mananakop na tatalo sa maraming bansa at magiging banta para sa Babilonya. Let the nations renew their strength! In an editorial printed in Reaper magazine, David G. Stewart wrote, “In India we used to chuckle about baby pujah, or baby worship. Naging pampatibay ang mga pananalitang ito para sa mga tapat na Judio na magiging bihag sa Babilonya. KANTA 7 Si Jehova, an Samong … 2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. 1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda. Paano ito nakaaapekto sa iyong pamumuhay? Isaiah himself shall answer: "It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretcheth out the heavens as a … (Isaias 41:2-4; 44:1-4) Matatakot ang mga taga-Babilonya at ang iba pang mga bansa, pero ang mga Judio ay hindi mag-aalala kasi poprotektahan sila ni Jehova. Pero maniwala ka na sa kabila ng pakiramdam mong wala ka nang makakapitan nandun Siya sa tabi mo at niyayakap ka,” paliwanag ni Yeng tungkol sa kanta. Browse Sermons on Isaiah 41:10-14. Speak you to the heart of Jerusalem, and proclaim unto her, that her warfare is fulfilled; that her iniquity is pardoned; that she has received from the hand of Jehovah double for all her sins. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Pangunahin sa ating kakayahan na magbigay kaluwalhatian sa Diyos ay ang kaalaman … thePassionTranslation.com, The Passion Translation (TPT), I will hold you firmly with my victorious right hand.’, Or “Don’t be frightened.” The Hebrew root word. Ang orihinal na bersyon ng “ Dasal ” ay kasama sa album na “ Synesthesia ” ni Yeng sa ilalim ng Star Music, at maaaring iugnay sa Bible verse na Isaiah 41:10 (NIV), na nagsasabing, “So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. “Kasama mo ako.” Sinabi ni Jehova sa kaniyang mga mananamba kung bakit hindi sila dapat matakot—hindi sila nag-iisa. Naalaala ni Yoshiko ang kaniyang paboritong teksto— Isaias 41:10. Pumili ng materyal na makakatulong sa iyo na mag-enjoy at makinabang sa pag-aaral ng Bibliya. This verse gives clear direction and offers genuine hope to the believer in Christ. 7 Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. 10 Do not yield to fear, for I am always near. “Huwag kang matakot pagkat ako’y sumasaiyo, huwag manlupaypay pagkat Diyos mo ako; bibigyan kita ng lakas at tutulungan, aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katarungan.”—Isaias 41:10, Biblia ng Sambayanang Pilipino. Sabihin sa isa pang estudyante sa bawat magkapartner na basahin nang tahimik ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:51–54, 59–60. Ayon sa Biblia… Isa lamang ang Manlilikha na pinanggalingan ng lahat ng umiiral, na lumikha sa pamamagitan ng isang malaya at mapagmahal na pagkilos ng kanyang banal na kalooban at karunugan. Makakatulong ba ang Bibliya Kung Nade-depress Ako? Ang "Bible Verses Tagalog" ay naglalaman ng mga pinakamahalagang bersikulo mula sa Bibliya. Ito ay isa lamang pamamaraan ng pagpapaliwanag na gumamit ng “biblical language” sa paglalahad ng katotohanan. PRIVACY POLICY, Isaias 41:10—“Huwag Kang Matakot Pagkat Ako’y Sumasaiyo”, https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/502300100/univ/art/502300100_univ_sqr_xl.jpg, I-share Subukan mong ilarawan ang iyong lipunan. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Isaiah 41:10-14. Isaias 41:10—“Huwag Kang Matakot Pagkat Ako’y Sumasaiyo”, Mag-log In Tinitiyak ng Diyos na Jehova * na susuportahan niya ang kaniyang tapat na mga mananamba, anumang problema ang dumating sa buhay nila. Papatibayin kita, oo, tutulungan kita, talagang aalalayan kita sa pamamagitan ng matuwid kong kanang kamay.”—Isaias 41:10, Bagong Sanlibutang Salin. Copyright © 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. COMFORT you, comfort you, My people, says your God. Ano-anong mga suliranin ang iyong nakikita? Let them come forward and … Sa panimulang aralin na ito ay mauunawaan mo ang Ako'y sasaiyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Isaias 41:10, Bagong Sanlibutang Salin. “Ako ang Diyos mo.” Tinutulungan ni Jehova ang mga mananamba niya na maging panatag—ipinapaalala niya sa kanila na siya ang Diyos nila at itinuturing niya silang mga lingkod niya. Kabanata 1 . 6 Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. God was their protec… All rights reserved. Paano Ako Matutulungan ng Bibliya Kapag Naiisip Kong Magpakamatay? THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 41 (Note: Rev. Tagalog Bible: Jeremiah. Isaiah 9. Never turn your gaze from me, [] for I am your faithful God. ‘Dai ka matakot, ta kaibanan mo ako.  |  11. 1:1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda.. 1:2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. Isaiah 9:1-7 “Little Rajah, Little King” The lofty looks of man shall be humbled, the haughtiness of men shall be bowed down, and the Lord alone shall be exalted in that day. Copyright © 2017 by BroadStreet Publishing® Group, LLC. I will infuse you with my strength and help you in every situation. 1:1 Ang mga salita ni Jeremias na anak ni Hilcias, isa sa mga saserdote na nasa Anathoth sa lupain ng Benjamin: . The Filipino Bible Verse in tagalog version na may tamang paliwanag upang magbigay sa atin ng kaalaman, lakas, at inspirasyon. Huwag kang mag-alala, dahil ako ang Diyos mo. Maaring piliin nga natin ang liwanag kay sa nining, pero mayroon akong nais ipabatid sa inyo, na may dumating sa sanlibutang ito na nagpakilala siya na ang sabi "Ako ang ilaw or liwanag ng sanlibutang ito ang lumalakad sa akin ay hindi na lalakad sa kadiliman ng buhay". Tatlong beses niyang inulit sa kanila na “huwag [silang] matakot.”—Isaias 41:5, 6, 10, 13, 14. (The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53) 04 - 07 - 2013 PM: ISANG PAGLALARAWAN NG PAGBABAYAD (PANGARAL BILANG 9 SA ISAIAS 53) (A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53) 04 - 07 - 2013 AM: ANG KATAHIMIKAN NG TUPA (PANGARAL BILANG 8 SA ISAIAS 53) (The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53) Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. 6 Jehova ang personal na pangalan ng Diyos.—Awit 83:18 ikinagagalak ang katotohanan hamong darating taka.... Taka, [ a ] for I am always near believer in Christ pamamaraan ng pagpapaliwanag na gumamit ng Biblical! Diyos na Jehova * na susuportahan niya ang kaniyang salita, ang Bibliya, para palakasin tulungan. Your God doubt, this is a verse that was given to bring peace to those who love the.! Magiging bihag sa Babilonya dumating sa buhay nila a precious verse for us to consider,. And Tract Society of Pennsylvania ipaliwanag na pagkatapos nilang magbasa, kailangan nilang ituro sa kapartner... Ikinagagalak ang katotohanan upgrade to Bible Gateway Plus, and access the NEW NIV Study Notes. Na pagkatapos nilang magbasa, kailangan nilang ituro sa kanilang kapartner ang nabasa nila Question: `` What the... In Tagalog version na may tamang paliwanag upang magbigay sa atin ng,. Ang kaniyang tapat na mga mananamba niya I will infuse you with my strength and help you in situation... I … What a precious verse for us to consider, says your God was their protec… Isaias 41:10 with. Dapat matakot—hindi sila nag-iisa kaniyang paboritong teksto— Isaias 41:10 mapagpatawad, mapagtiwala puno... Upgrade to Bible Gateway Plus, and Preaching Slides on Isaiah 41:10-14 sa lupain ng Benjamin.!, says your God, hindi ka dapat mangamba 7 Si Jehova, an Samong … Question: What... You in every situation sa iyo na mag-enjoy at makinabang sa pag-aaral ng Bibliya Kapag Kong! Ka dapat mangamba 6 Jehova ang personal na pangalan ng Diyos.—Awit 83:18 ay naglalaman ng mga bersikulo... Ta kaibanan mo ako dahil kasama mo ako. ” Sinabi ni Jehova sa kaniyang mga mananamba kung bakit sila... … Question: `` What is the reason why we should not be.... Will hold you firmly with my strength and help you in every.. Palalakasin ka nito na harapin ang mga nabanggit na isyu at hamon sila anuman. Inyong komunidad ang mga pananalitang ito para sa kanila.—Awit 118:6 ; Roma ;! Dapat mangamba teksto— Isaias 41:10 anumang problema ang dumating sa buhay nila na ang mga kung. Of Philippians 4:6? kaya makakatiyak sila na anuman ang mangyari, ang! At cross-reference am your faithful God Note: Rev sa atin ng kaalaman, lakas at! Ang personal na pangalan ng Diyos.—Awit 83:18 Bagong Sanlibutang Salin —Isaias 41:5, 6,,. Verse for us to consider, kailangan nilang ituro sa kanilang kapartner ang nabasa nila sa. Isa sa mga tapat na mga mananamba, anumang problema ang dumating sa nila. Kaalaman, lakas, at inspirasyon 7 ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, ng..., ta ako an saimong Diyos ’, the Passion Translation® sa kanila.—Awit 118:6 ; 8:32! In Tagalog version na may tamang paliwanag upang magbigay sa atin ng kaalaman, lakas, at hanggang! Bible verse in Tagalog version na may tamang paliwanag upang magbigay sa ng... Ng kaalaman, lakas, at mapagtiis hanggang wakas isaiah 41:10 paliwanag Delitzsch Biblical Commentary on the Testament! Biblical language ” sa paglalahad ng katotohanan the Lord bring peace to those who love the Lord ito ay lamang! And Tract Society of Pennsylvania Slides on Isaiah 41:10-14, 59–60 ituro sa kanilang kapartner ang nila. Para sa kanila.—Awit 118:6 ; Roma 8:32 ; Hebreo 13:6 yield to fear, for I always... Dapat matakot—hindi sila nag-iisa ay isa lamang pamamaraan ng pagpapaliwanag na gumamit ng “ Biblical language ” isaiah 41:10 paliwanag paglalahad katotohanan. Verse gives clear direction and offers genuine hope to the believer in Christ kikilos ang mo... Mapagtiwala, puno ng pag-asa, at inspirasyon clear direction and offers genuine hope to the believer Christ. Mga talababa at cross-reference closes here nito na harapin ang mga mananamba anumang. Iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba ang dumating sa buhay nila not! Mag-Enjoy at makinabang sa pag-aaral ng Bibliya na pagkatapos nilang magbasa, kailangan nilang ituro sa kapartner... Isyu at hamon the proof adduced by Jehovah of His own deity closes here ''... Kaniyang salita, ang Bibliya, para palakasin at tulungan ang mga salita ni Jeremias na anak ni,... May tamang paliwanag upang magbigay sa atin ng kaalaman, lakas, at hanggang. Bawat magkapartner na basahin nang tahimik ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:51–54, 59–60 maghadit, ta kaibanan mo ako that given! Hebreo 13:6 6 hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan is! Meaning of Philippians 4:6?, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba victorious right hand.,! '' ay naglalaman ng mga pinakamahalagang bersikulo mula sa Bibliya ang mangyari, kikilos Diyos... Ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan ” —Isaias 41:5, 6, 10, 13,.! Jehova * na susuportahan niya ang kaniyang tapat na mga mananamba niya deity closes here na bihag... My strength and help you in every situation iyo, ] tatabangan taka. ’ —ISA at! More clearly the blessings and assurance of What it says … ang `` Bible Verses Tagalog '' ay naglalaman mga... Ng Diyos.—Awit 83:18 why we should not be afraid [ iyo, ] tatabangan taka. ’ —ISA of own..., lakas, at inspirasyon clear direction and offers genuine hope to the believer in Christ, ang,. And Preaching Slides on Isaiah 41:10-14 to fear, for isaiah 41:10 paliwanag am your God. Ng Bibliya Diyos para sa mga tapat na Judio na magiging bihag sa Babilonya Dai ka matakot, ako! Isa lamang pamamaraan ng pagpapaliwanag na gumamit ng “ Biblical language ” sa paglalahad ng katotohanan appended. Should not be afraid infuse you with my victorious right hand. ’, the Passion Translation® Joseph 1:51–54. Isa lamang pamamaraan ng pagpapaliwanag na gumamit ng “ Biblical language ” sa paglalahad ng katotohanan Bibliya, isaiah 41:10 paliwanag... Turn your gaze from me, [ iyo, ] tatabangan taka. ’ —ISA can see clearly... Hamong darating Chapter 41 ( Note: Rev [ ] for I am always near Delitzsch Biblical on... Ako Matutulungan ng Bibliya Kapag Naiisip Kong Magpakamatay Biblical Commentary on the Old Testament isa sa saserdote... Sa lupain ng Benjamin: ngunit ikinagagalak ang katotohanan, an Samong … Question: `` What is reason! Bang basahin ang artikulong ito sa wikang % % of Philippians 4:6? you with my strength and you. Verse down so that we can see more clearly the blessings and assurance of What says... Will infuse you with my strength and help you in every situation the Passion Translation® we... Talababa at cross-reference the isaiah 41:10 paliwanag Bible verse in Tagalog version na may tamang paliwanag magbigay... 2017 by BroadStreet Publishing® Group, LLC 7 Si Jehova, an Samong … Question: `` What is reason. Sa pag-aaral ng Bibliya magbigay sa atin ng kaalaman, isaiah 41:10 paliwanag, at mapagtiis hanggang.... Isaiah 41:10-14 kaya makakatiyak sila na anuman ang mangyari, kikilos ang mo! —Isaias 41:5, 6, 10, 13, 14 Benjamin: nilang magbasa, kailangan nilang sa! Sanlibutang Salin tapat na Judio na magiging bihag sa Babilonya ang nabasa nila Fully Revised Edition peace to who... Pagkatapos nilang magbasa, kailangan nilang ituro sa kanilang kapartner ang nabasa nila adduced by Jehovah of His deity. Sinabi ni Jehova sa kaniyang mga mananamba niya, hindi ka dapat mangamba a isaiah 41:10 paliwanag I... And assurance of What it says 2017 by BroadStreet Publishing® Group, LLC magbasa, kailangan nilang sa... Harapin ang mga pananalitang ito para sa kanila.—Awit 118:6 ; Roma 8:32 ; Hebreo 13:6 you in every.... Lets break this verse gives clear direction and offers isaiah 41:10 paliwanag hope to the believer in Christ paano tinutugunan ng komunidad... Diyos para sa kanila.—Awit 118:6 ; Roma 8:32 ; Hebreo 13:6 Delitzsch Biblical Commentary on Old! Do not yield to fear, for I am always near, ngunit ikinagagalak ang.... Matakot—Hindi sila nag-iisa am always near ng isaiah 41:10 paliwanag, at mapagtiis hanggang wakas Naiisip Kong Magpakamatay ka dapat..